Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu sportowego w Żelechowie przy ul. Chłopickiego

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU:

Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obiekcie KS "Sęp" w Żelechowie. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z automatycznym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym obowiązkiem wypełniania wszystkich przepisów Regulaminu. Wejście na teren obiektu i korzystanie z urządzeń sportowych oraz infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej jest nieodpłatne lecz wymaga uzgodnienia z administratorem obiektu , tj. Zarządem Klubu Sportowego "Sęp Żelechów".

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających
 2. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
 3. Wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych
 4. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, środków pirotechnicznych i wybuchowych
 5. Wprowadzania psów lub innych zwierząt
 6. Rzucania wszelkimi przedmiotami
 7. Wchodzenia lub przechodzenia prze budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, a w szczególności płoty, ogrodzenia boisk, dachy, wszelkiego rodzaju maszty i konstrukcje oraz drzewa
 8. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa
 9. Eksponowania obraźliwych i rasistowskich haseł
 10. Sprzedawania towarów, przeprowadzania zbiórek pieniężnych oraz organizacji imprez rekreacyjno-rozrywkowych bez zgody Burmistrza Żelechowa
 11. Pisania na obiektach, urządzeniach oraz oklejania ich plakatami, ogłoszeniami itp.
 12. Zaśmiecania obiektu
 13. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi
 14. Zakłócania ładu i porządku publicznego

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE I NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 1. Za uszkodzenie mienia na terenie obiektu lub zniszczenie urządzeń sportowych i rekreacyjno-rozrywkowych odpowiedzialność materialną ponosi osoba fizyczna winna spowodowania szkody, osoba prowadząca zajęcia lub organizacja czy też instytucja, która korzystała z obiektu
 2. Osoby lub instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania z obiektu
 3. Dysponent obiektu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez służby porządkowe każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu lub której obecność jest lub mogłaby z ważnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób
 4. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez korzystających z obiektu odpowiedzialność ponoszą trenerzy - opiekunowie grup oraz organizatorzy imprez

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

Na czas imprezy masowej oraz meczy piłki nożnej odbywających się na terenie obiektu obowiązują dodatkowo odrębne regulaminy porządkowe sporządzane przez organizatora danej imprezy.