Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KS Sęp w Żelechowie, 04.02.2018

Leszek Woźniak

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 24 Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego „Sęp” w Żelechowie, które odbędzie się w dniu 04.02.2018 / niedziela / w pierwszym terminie o godzinie 15.00 w drugim terminie o godzinie 15.15. Zebranie odbędzie się w budynku Klubu Strażaka w Żelechowie przy ul. Kościuszki.

WAŻNE:

Przy udziale w głosowaniach niezbędna będzie uregulowana opłata członkowska za rok 2018.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zebrania
2. Wybór Sekretarza Zabrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
6. Przyjęcie sprawozdań
7. Dyskusja
8. Wybory Prezesa i nowego Zarządu Klubu
9. Zamknięcie obrad

Zarząd KS "Sęp" w Żelechowie

Żelechów dnia 20.01.2018 roku