Podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 27.03.2024

Marcin Sągol

Zgodnie z ogłoszeniem, które zostało opublikowane 2 tygodnie temu, w dniu dzisiejszym w budynku Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w trakcie którego Walne Zgromadzenie wybrało prezesa oraz członków zarządu klubu na nową kadencję na lata 2024-2028.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Grzegorz Kapczyński. Prokulantem była Pani Hanna Dobrzyńska, a w skład komisji skrutacyjnej weszli Panowie Grzegorz Gardziński (przewodniczący), Rafał Krzeski i Szymon Słyk. Do udziału w głosowaniach uprawnionych było łącznie 25 osób, jednak obecnych na zebraniu było tylko 20 z nich.

W trakcie pierwszych głosowań jednogłośnie przyjęto, że wszystkie głosowania będą jawne oraz zatwierdzono przebieg obrad, zgodnie z pierwotnym ich planem.

Następnie Prezes Grzegorz Kapczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2023. Przedstawione zostały między innymi informacje o drużynach funkcjonujących w klubie, ilości trenujących zawodników , składzie trenerskim oraz źródłach z których pozyskiwane są fundusze na działalność klubu.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego, przygotowanego przez Panią Renatę Rosłaniec. Ogólnie w 2023 roku Klub miał do rozdysponowania 257 459 zł, z czego na działaność klubu wydano 249 129 zł i saldo na koniec grudnia 2023 woku wynosiło 8 330 zł.

Po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej, przyszedł czas na głosowania w sprawie uchwał. Jednogłośnie przyjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2023.

Przyszedł czas na wybory nowych władz klubu. Na stanowisko Prezesa Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie został zgłoszony Pan Grzegorz Kapczyński, który zaakceptował nominację. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 19 za do 1 wstrzymującego się, został wybrany na drugą czteroletnią kadencję (lata 2024-2028) na stanowisko Prezesa Klubu.

Pan Grzegorz Kapczyński zaproponował następnie skład zarządu, do którego (jednogłośnie) weszli:

  • Grzegorz Gardziński
  • Mariusz Kapczyński
  • Rafał Krzeski
  • Szymon Słyk
  • Albert Stodulski

W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się (wynik głosowania: 19 za, 1 wstrzymujący się):

  • Grzegorz Kuć (przewodniczący)
  • Andrzej Wojtasik
  • Grzegorz Pożarowczyk

Ostatnim punktem było przegłosowanie zmian w statucie Klubu, które polegały na doprecyzowaniu, kto jest wymagany i uprawniony do podpisywania różnych formalnych dokumentów w imieniu klubu. Dotychczasowa interpretacja była taka, że wymagane są podpisy wszystkich członków zarządu, a po zmianach brzmienie przepisu jest takie, że wymagane są podpisy dwóch z trzech upoważnionych osób, tj. Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Zmiana ta została jednogłośnie przyjęta przez Walne Zgromadzenie, po czym zebranie zostało zakończone.